O geometrických plánech

Co to je geometrický plán?

Geometrický plán je úřední listina sloužící k promítání změn do katastru nemovitostí. Pokud Vám předchozí definice není jasná, nic si z toho nedělejte. Pokusíme se položenou otázku postupně rozebrat. Geometrický plán se skládá ze situace (= plánek; viz číslo 1 na obrázku níže), seznamů bodů s jejich souřadnicemi (na obrázku číslo 2), tabulky s dosavadními a novými výměrami měněných parcel (3). Také se v něm uvádí třídy BPEJ (Bonitované půdně-ekologické jednotky; viz. 4), které vyjadřují kvalitu pozemku (používají se pro stanovení úřední ceny pozemku) a další popisné údaje (5) - kdo to zaměřil, číslo plánu ... atd. Tady pozor, číslo plánu (které se uvádí ve smlouvách) bývá často zaměňováno za číslo ověření nebo číslo potvrzení! Číslo plánu je uvedeno hned v dalším rámečku pod nápisem Geometrický plán (6) ve tvaru: číslo ZPMZ (pro Katastrální úřad) - pořadové číslo zakázky / rok ... např. 1017-156/2002 Poznámka: Od roku 2014 se nové hranice značí v situačním plánku (viz 1) červenými čarami místo dosavadních zesílených černých čar. Navíc nové parcely se nekroužkují, ale píší červeně.

Klikni pro vysvětlení situace na názorném příkladě Klikni pro vysvětlení seznamu souřadnic na názorném příkladě Klikni pro vysvětlení tabulky výměr na názorném příkladě Klikni pro vysvětlení BPEJ na názorném příkladě Klikni pro vysvětlení popisového pole na názorném příkladě
GP - první strana GP - druhá strana

Menší geometrický plán se obvykle "vejde" na stránku formátu A3, která je pak následně přeložena na A4.

Na samostatné stránce naleznete ukázku fiktivního geometrického plánu a seznámíte se podrobněji s jeho jednotlivými částmi.

Kdy potřebujete geometrický plán?

 • Když prodáváte část pozemku.
 • Ke kolaudaci, pokud stavíte novou stavbu či přístavbu, na kterou máte stavební povolení.
 • Potřebujete na pozemek uvalit věcné břemeno.

Tedy téměř vždy, když potřebujete změnit údaje (atributy) popisující pozemek - vlastník, výměra (rozloha pozemku), využití půdy (pole,louka,stavební,...) a další.

Kdy geometrický plán nepotřebujete?

 • Když prodáváte CELÝ pozemek.
 • Když zdědíte jakékoliv nemovitosti. V takovém případě budete možná potřebovat vytyčení hranice vlastnictví nemovitosti.
 • Ke kolaudaci, pokud stavíte drobnou stavbu (do 16 m2), na kterou máte pouze stavební ohlášení.

Jaké podklady potřebujete pro geometrický plán

 • Název katastrálního území nebo obce, kde se pozemek (parcela) nachází. Název katastrálního území se buď shoduje s názvem obce, nebo je z jejího názvu odvozen. Zjistíte ho z výpisu z Katastru nemovitostí ČR (viz níže), či z otisku mapy katastru nemovitostí oné obce.
 • Číslo parcely (pozemku), jíž se změna týká.
  Zápis čísla může vypadat nějak takto: 145, 48/5, -32, st.112. V druhém zápisu je uvedeno číslo (48) s takzvaným podlomením (5), poslední dva zápisy určují stavební parcelu.
  Toto číslo je uvedeno například na kupní smlouvě, na předchozích geometrických plánech týkající se této nebo nějaké sousední parcely nebo na výpise z Katastru nemovitostí. Pokud číslo parcely u sebe nenajdete, nezoufejte, lze si zajít na příslušný katastrální úřad a požádat za úplatu o výpis nebo pokud dokážete identifikovat váš pozemek na otisku katastrální mapy, přijďte k nám a společně to již dáme dohromady.

Poznámka: Výpis z Katastru nemovitostí lze dnes už pořídit i z Internetu na adrese katastr.cuzk.cz - samozřejmě též za nemalý poplatek. Proto je dnes tato služba využívána zajména právnickými osobami (realitní agentury, banky, právnické agentury, ...) a státními orgány (policie, úřady, ...). Bližší informace lze získat přímo na stránkách ČÚZK anebo v článku o informačních službách poskytovaných ČÚZK.

Jak si objednat geometrický plán?

 • Osobně na pracovišti Štětí
 • Písemně
 • Telefonem / Faxem
 • E-mailem
Ukázka katastrální mapy

Jak probíhá tvorba geometrického plánu?

Abyste si mohli udělat obrázek o složitosti přípravy výrobku, který pak vnímáte jako několik pokreslených papírů ve vaší dlani, stručně na tomto místě nastíníme postup vedoucí k vyhotovení platného geometrického plánu.

Nejprve od vás obdržíme závaznou objednávku, ve které bude specifikována požadovaná činnost a parcely, jichž se změna bude týkat. Poté je třeba vyhledat údaje o parcelách na katastrálním úřadu, abychom měli aktuální platné údaje. Pak se domluvíme s vámi na termínu zaměření - nejlépe, aby to vyhovalo oběma stranám. Měřené údaje následně zpracujeme v kanceláři za pomoci výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Získáme souřadnice bodů (část z nich se objeví i v geometrickém plánu), které slouží jako základ pro zakreslení situace měřené lokality. Dříve se body vynášely na papír (respektive průsvitku) a ručně se spojovaly v kresbu. Dnes nám pro tyto účely slouží obrazovka počítače. Následuje porovnání s platnou mapou daného katastrálního území a výpočet výměr (ploch) dotčených parcel. Pro výpočet výměr platí poměrně přísné předpisy (ve formě přípustných odchylek), takže porovnávání výsledků nového měření s velmi starou původní mapou bývá nesnadné, zvláště jedná-li se o mapu pozemkového katastru v měřítku 1:2880.

Po zakreslení situace a všech výpočtech je nový geometrický plán vytištěn v minimálním počtu 6 kusů pro zákazníka a dva výtisky jsou připraveny pro katastrální úřad. Po ověření správnosti a úplnosti plánu úředně oprávněným geodetem jsou všechny potvrzené výtisky předány na katastrální úřad, kde jsou opětně kontrolovány a potvrzeny. Teprve takovýto geometrický plán (má 2 razítka) může být podkladem pro různé smlouvy o převodu nemovitostí a stává se jejich nedílnou součástí. Tyto smlouvy se vždy vyhotovují v počtu o dva větším než je počet účastníků. Ale to už je záležitost právníků.

Dodejme však ještě, že po uzavření smlouvy o převodu nemovitostí (kupní,dědická,darovací, ...) je nutné všechny kopie smlouvy poslat na katastrální úřad o požádat je o takzvaný vklad do katastru nemovitostí - dle obsahu smlouvy se pozmění data v katastru nemovitostí (například při prodeji pozemku se změní vlastník, ... atd.). Katastrální úřad po provedeném vkladu vrátí smlouvy jednotlivým účastníkům doporučeným dopisem. Jednodušší postup je u novostaveb. Stačí poslat na katastrální úřad k zápisu geometrický plán a kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.

Jak dlouho trvá vyhotovení geometrického plánu?

Z výše uvedeného odstavce jste získali představu o počtu a rozmanitosti činností spojených s tvorbou geometrického plánu. Vyslovit proto přesný termín, kdy bude váš geometrický plán hotov, je velmi obtížné. Dle zkušeností trvá vyhotovení geometrického plánu přibližně jeden měsíc od objednání. Větší a komplikovanější plány se zpracovávájí dokonce 2-3 měsíce.

Překvapuje Vás to? Myslím si, že by už nemělo. Rozeberme si to ještě jednou:

 1. Získání informací na katastrálním úřadu
  Zeptání se na informaci a zapsání si odpovědi je záležitostí chvilky (což leckdy v životě neplatí). Je třeba si však uvědomit, že ihned po obdržení objednávky není docela možné uhánět na katastrální úřad pro potřebné informace. Jednak na úřad (a nejenom katastrální) je nutné se objednat (zamluvit si na určitou dobu čas pracovníka úřadu) a také by to bylo značně neefektivní. Někteří z vás namítnou, že je přece možné získat informace z katastrálního úřadu přes Internet pomocí nové služby - takzvaný Dálkový přístup ke KN. Bohužel všechny informace potřebné k vyhotovení GP dle současných předpisů nelze Dálkovým přístupem získat. Spolupráce s katastrálním úřadem je i nadále nutná.
 2. Stanovení termínu zaměření
  Někdy je nutná při měření přítomnost vlastníků dotčených pozemků a my se snažíme naplánovat datum měření tak, aby vyhovoval i druhým stranám.
 3. Zpracování měřených informací, výpočty souřadnic
  Data měření se ihned po návratu z terénu předávají do počítače a obvykle ještě ten samý den se zpracovávají. Tato fáze navazuje jak z hlediska logického, tak i časového na fázi měření a obvykle v ní nedochází k zbytečným prodlevám. Objeví-li se nějaké komplikace při výpočtu, časová náročnost vzroste, zvláště je-li nutné provést dodatečné měření v daném místě.
 4. Zakreslení situace, příprava tabulek a další kroky vedoucí k vyhotovení geometrického plánu
  Poslední a nejnáročnější fáze. Při ní se vytváří spousta výstupů, z nichž se poskládá vlastní geometrický plán. Vše musí být v souladu se spoustou vyhlášek a nařízení, jednotlivé části i samotný celek je několikrát kontrolován.
 5. Potvrzení plánu katastrálním úřadem
  Nejedná se o zápis GP do KN, ale o pouhé potvrzení, že GP bude možné v budoucnu vložit do Katastru nemovitostí (tj. zapsat). Tato činnost probíhá na již zmiňovaném katastrálním úřadě a je v plné moci úředníků. Bohužel nejsou výjimkou ani případy, kdy geometrický plán není zkontrolován ani po 14 dnech.

Obvykle zpracováváme několik geometrických plánů současně. Snažíme se tím zvýšit efektivitu naší práce - například zjišťujeme podklady pro více geom. plánů najednou, před vyjetím do terénu naplánujeme měření několika zakázek v lokalitách nepříliš vzdálených od sebe, ... a podobně. Tento zaběhlý mechanismus můžeme samozřejmě narušit tím, že upřednostíme vaši zakázku. Na úkor efektivity zrychlíme vaši zakázku, kompenzací však bude vyšší cena (jak jinak), která Vám bude naúčtována. Což je v mnoha případech zbytečné, stačí, aby si zákazník činnosti (stavba domu, prodej části pozemku, ... atd.) správně časově rozvrhl a dostatečně dopředu objednal geometrický plán.

Z tohoto nepříliš záživného odstavce je dobré si odnést důležitý poznatek: geometrický plán objednávejte raději s předstihem, aby až nastane onen okamžik, kdy ho nutně potřebujete, jste jej měli připravený.