1. cast loga GEODÉZIE LITOMĚŘICE s.r.o.
2. cast loga
GEODÉZIE LITOMĚŘICE, pracoviště Štětí
Čím se zabýváme Kde nás najdete Kontakt na nás

Povídání o geometrických plánech Jaké podklady potřebujete pro GP Jak dlouho trvá vyhotovení GP

Příklad geometrického plánu

Tento vzorový GP bude sloužit pro vyznačení budovy (novostavby rodinného domku) a zároveň pro vyznačení věcného břemene práva chůze a jízdy. Vzor je vyhotoven dle předpisů platných od roku 2014 (starší vzor GP je zmíněn
níže).


GP - celkový pohled

Dále se podíváme podrobně na jednotlivé části, ze kterých se geometrický plán skládá a okomentujeme náš příklad.

Situace

Jedná se o plánek skládající se z čar představující hranice, textových popisků, symbolů a čísel bodů. Protože se nejedná o mapu v pravém slova smyslu, nemá pevně stanovené měřítko.
Účelem situace je zobrazit tvary a polohy měněných i přilehlých parcel.

Parcela = grafické vyjádření pozemku v mapě

Příklad situace GP
Dosavadní hranice Spojité tenké čáry jsou dosavadní hranice, které existují v platné mapě Katastru nemovitostí.
Hranice tvoří uzavřené obrazce - ty představují buď samostatné parcely (mají přiřazené číslo, v tomto případě číslo 800), anebo pouze části parcel, které jsou mnohem větší. Z toho tedy vyplývá poznatek, že některé čáry nemají význam vlastnického předělu, ale ohraničují jiné objekty v mapě - dům (pokud není vlastní parcelou), úseky silnic, ... Fakt, že se nejedná o vlastnickou hranici, je znázorněn symbolem slučky (písmeno S) umístěné na příslušné čáře.
Nova hranice Nová hranice, která bude zobrazena (přibude) do mapy Katastru nemovitostí.
Rušená hranice Dosavadní hranice rušená tímto geometrickým plánem.
Parcelní číslo Parcelní číslo je jednoznačný indetifikátor parcely v rámci katastrálního území, v němž se parcela nachází. Každá parcela má své číslo. Pokud se do malé parcely číslo nevejde, bývá obvykle umístěno v nejbližším okolí, přičemž z parcely k číslu vede šipečka. Číslo parcely může mít tvar "jednoduchého čísla" (např. 741) nebo čísla s takzvaným podlomením (např. 821/5).
Číslo nové parcely Parcelní číslo nově vzniklé parcely. Od ostaních čísel parcel se odlišuje červenou barvou.
Číslo rušené parcely Parcelní číslo rušené parcely.
Druh pozemku Značka druhu pozemku dle Katastru nemovitostí...
např: zahrada (v tomto případě), neplodná půda, louka, les, zastavěná plocha ...
Věcné břemeno Věcné břemeno (zasvěcení říkají věčné břemeno).
Pokud někdo potřebuje využívat pozemek, ale nechce anebo nemůže ho koupit, zřídí na něm takzvané věcné břemeno. To znamená, že nechá do SPI (soubor popisných informací) vložit smlouvu, která toto břemeno upravuje. Majitel pozemku se ve smlouvě nazývá povinný a uživatel oprávněný. Takovou zapsanou smlouvou získává oprávněný právo pozemek užívat způsobem popsaným ve smlouvě a povinný to musí trpět (obvykle za náhradu). Nejčastější je právo chůze a jízdy anebo právo údržby podzemního zařízení. Ve většině případů se věcné břemeno netýká celého pozemku, ale jen jeho části (obvykle jde o pruh určité šířky) a i v takovém případě je potřeba geometrický plán, kde je rozsah věcného břemene graficky vyznačen (šrafováním).
Slučka Slučka. Všechny hranice zobrazené v mapě netvoří vlastnické hranice. Některé oddělují druhy pozemků či jednotlivé budovy. V takovém případě je někde na hranici umístěn symbol takzvané slučky (vypadá jako písmeno S), která značí, že tato část parcely náleží k sousední.

Seznam bodů se souřadnicemi

Příklad seznamu souřadnic

Seznam souřadnic, respektive seznam bodů se souřadnicemi, je tabulka obsahující 3 sloupce:

Obě souřadnice jsou uváděny v metrech s přesností na centimetry.

V seznamu jsou obvykle uvedeny pouze lomové body nových hranic. Souřadnice ostatních bodů zůstávají v dokumentaci na Katastrálním úřadě.

S-JTSK je zkratka systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Tento systém byl založen českým inženýrem Křovákem v roce 1927 pro tehdejší republiku. Ve své době představoval světovou špičku. S vývojem vědy a techniky se pochopitelně ukazují jeho vady, přesto je svou přesností pro účel Katastru nemovitostí dostačující. Počátek souřadnic byl vtipně zvolen tak, aby Y-ová souřadnice byla na celém území naší republiky menší než souřadnice X-ová. Takto jsou souřadnice vzájemně nezaměnitelné. Souřadnicové osy jsou položeny opačně než v matematice - X-ová k jihu, Y-ová k západu. Kdo dokáže v přírodě určit světové strany, tomu seznam souřadnic pomůže najít lomové body hranic i v nepřehledném terénu.

Příklad souřadnic


Tabulka s dosavadními a novými výměrami parcel

Příklad výkazu výměr

V části Dosavadní stav jsou parcely uvedeny podle údajů Katastru nemovitostí. Tyto údaje jsou v podstatě opsány z SPI (soubor popisných informací), což je odborný název pro písemné údaje.

V části Nový stav je vlastně návrh, jak by nové parcely mohly být zapsány.
Způsoby určení výměr a jejich kódy jsou uvedeny v popisovém poli GP. Například kód 2 znamená určení ze souřadnic v systému S-JTSK.

Poslední část - Porovnání se stavem evidence právních vztahů - je důležitá hlavně pro právníky, protože udává čísla listů vlastnictví. Podle nich je majitel pozemku jednoznačně identifikovatelný.

Parcely dosavadního a nového stavu bývá zvykem psát do stejné řádky. Tím se snadno pozná, která parcela je dělena, která rušena a která nově vytvářena.

Pokusíme se to osvětlit na našem příkladě. Zahrada 801/2 se zmenšuje o díl b, na němž je postaven rodinný dům a zvětšuje o díl c vzniklý zrušením parcely 801/3. Rodinný dům - nová parcela 801/4 - vzniká ze dvou částí parcel 801/2 (díl b) a 801/3 (díl a).

Tabulka BPEJ

Příklad tabulky BPEJ

BPEJ znamená Bonitované půdně ekologické jednotky a vyjadřuje vlastně kvalitu půdy. Slouží k ocenění. Tyto údaje nám rovněž poskytuje Katastrální úřad a jsou tedy dané.

Popisné údaje

Příklad popisového pole

Popisové pole obsahuje všeobecné informace o účelu GP (v našem případě vyznačení budovy). Z nich je nejdůležitější číslo plánu, které je umístěno pod nápisem Geometrický plán (1014-104/2014). Další čísla: číslo ověření (93/2014) a číslo potvrzení nejsou pro zákazníka důležitá.

Potvrzení GP katastrálním pracovištěm je nově pouze elektronické (bez razítka). Papírovou podobu GP vyhotoví a potvrdí úředně oprávněný zeměměřický inženýr.
Příklad geometrického plánu platný do konce roku 2013

Tento vzorový GP bude sloužit pro vyznačení budovy (novostavby rodinného domku) a zároveň pro vyznačení věcného břemene práva chůze a jízdy.


GP - první strana GP - druhá strana

Dále se podíváme podrobně na jednotlivé části, ze kterých se geometrický plán skládá a okomentujeme náš příklad.

Situace

Jedná se o plánek skládající se z čar představující hranice, textových popisků, symbolů a čísel bodů. Protože se nejedná o mapu v pravém slova smyslu, nemá pevně stanovené měřítko.
Účelem situace je zobrazit tvary a polohy měněných i přilehlých parcel.

Parcela = grafické vyjádření pozemku v mapě

Příklad situace GP
Dosavadní hranice Spojité tenké čáry jsou dosavadní hranice, které existují v platné mapě Katastru nemovitostí.
Hranice tvoří uzavřené obrazce - ty představují buď samostatné parcely (mají přiřazené číslo, v tomto případě číslo 800), anebo pouze části parcel, které jsou mnohem větší. Z toho tedy vyplývá poznatek, že některé čáry nemají význam vlastnického předělu, ale ohraničují jiné objekty v mapě - dům (pokud není vlastní parcelou), úseky silnic, ... Fakt, že se nejedná o vlastnickou hranici, je znázorněn symbolem slučky (písmeno S) umístěné na příslušné čáře.
Nova hranice Nová hranice, která bude zobrazena (přibude) do mapy Katastru nemovitostí.
Rušená hranice Dosavadní hranice rušená tímto geometrickým plánem.
Parcelní číslo Parcelní číslo je jednoznačný indetifikátor parcely v rámci katastrálního území, v němž se parcela nachází. Každá parcela má své číslo. Pokud se do malé parcely číslo nevejde, bývá obvykle umístěno v nejbližším okolí, přičemž z parcely k číslu vede šipečka. Číslo parcely může mít tvar "jednoduchého čísla" (např. 741) nebo čísla s takzvaným podlomením (např. 821/5).
Číslo nové parcely Parcelní číslo nově vzniklé parcely. Od ostaních čísel parcel se odlišuje kroužkem okolo čísla.
Číslo rušené parcely Parcelní číslo rušené parcely.
Druh pozemku Značka druhu pozemku dle Katastru nemovitostí...
např: zahrada (v tomto případě), neplodná půda, louka, les, zastavěná plocha ...
Mapový Křížek Mapový křížek čtvercové sítě, vyskytuje se po 50-200 metrech. V terénu na tomto místě nenajdete nic.
Věcné břemeno Věcné břemeno (zasvěcení říkají věčné břemeno).
Pokud někdo potřebuje využívat pozemek, ale nechce anebo nemůže ho koupit, zřídí na něm takzvané věcné břemeno. To znamená, že nechá do SPI (soubor popisných informací) vložit smlouvu, která toto břemeno upravuje. Majitel pozemku se ve smlouvě nazývá povinný a uživatel oprávněný. Takovou zapsanou smlouvou získává oprávněný právo pozemek užívat způsobem popsaným ve smlouvě a povinný to musí trpět (obvykle za náhradu). Nejčastější je právo chůze a jízdy anebo právo údržby podzemního zařízení. Ve většině případů se věcné břemeno netýká celého pozemku, ale jen jeho části (obvykle jde o pruh určité šířky) a i v takovém případě je potřeba geometrický plán, kde je rozsah věcného břemene graficky vyznačen (šrafováním).
Slučka Slučka. Všechny hranice zobrazené v mapě netvoří vlastnické hranice. Některé oddělují druhy pozemků či jednotlivé budovy. V takovém případě je někde na hranici umístěn symbol takzvané slučky (vypadá jako písmeno S), která značí, že tato část parcely náleží k sousední.

Seznam bodů se souřadnicemi

Příklad seznamu souřadnic

Seznam souřadnic, respektive seznam bodů se souřadnicemi, je tabulka obsahující 3 sloupce:

Obě souřadnice jsou uváděny v metrech s přesností na centimetry.

V seznamu jsou obvykle uvedeny pouze lomové body nových hranic. Souřadnice ostatních bodů zůstávají v dokumentaci na Katastrálním úřadě.

S-JTSK je zkratka systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Tento systém byl založen českým inženýrem Křovákem v roce 1927 pro tehdejší republiku. Ve své době představoval světovou špičku. S vývojem vědy a techniky se pochopitelně ukazují jeho vady, přesto je svou přesností pro účel Katastru nemovitostí dostačující. Počátek souřadnic byl vtipně zvolen tak, aby Y-ová souřadnice byla na celém území naší republiky menší než souřadnice X-ová. Takto jsou souřadnice vzájemně nezaměnitelné. Souřadnicové osy jsou položeny opačně než v matematice - X-ová k jihu, Y-ová k západu. Kdo dokáže v přírodě určit světové strany, tomu seznam souřadnic pomůže najít lomové body hranic i v nepřehledném terénu.

Příklad souřadnic


Tabulka s dosavadními a novými výměrami parcel

Příklad výkazu výměr

V části Dosavadní stav jsou parcely uvedeny podle údajů Katastru nemovitostí. Tyto údaje jsou v podstatě opsány z SPI (soubor popisných informací), což je odborný název pro písemné údaje.

V části Nový stav je vlastně návrh, jak by nové parcely mohly být zapsány.
Způsoby určení výměr a jejich kódy jsou uvedeny v popisovém poli GP. Například kód 2 znamená určení ze souřadnic v systému S-JTSK.

Poslední část - Porovnání se stavem evidence právních vztahů - je důležitá hlavně pro právníky, protože udává čísla listů vlastnictví. Podle nich je majitel pozemku jednoznačně identifikovatelný.

Parcely dosavadního a nového stavu bývá zvykem psát do stejné řádky. Tím se snadno pozná, která parcela je dělena, která rušena a která nově vytvářena.

Pokusíme se to osvětlit na našem příkladě. Zahrada 801/2 se zmenšuje o díl b, na němž je postaven rodinný dům a zvětšuje o díl c vzniklý zrušením parcely 801/3. Rodinný dům - nová parcela 801/4 - vzniká ze dvou částí parcel 801/2 (díl b) a 801/3 (díl a).

Tabulka BPEJ

Příklad tabulky BPEJ

BPEJ znamená Bonitované půdně ekologické jednotky a vyjadřuje vlastně kvalitu půdy. Slouží k ocenění. Tyto údaje nám rovněž poskytuje Katastrální úřad a jsou tedy dané.

Popisné údaje

Příklad popisového pole

Popisové pole obsahuje všeobecné informace o účelu GP (v našem případě vyznačení budovy). Z nich je nejdůležitější číslo plánu, které je umístěno pod nápisem Geometrický plán (1014-104/2002). Další čísla: číslo ověření (93/2002) a číslo potvrzení nejsou pro zákazníka důležitá.


Na začátek stránky Úvodní stránka Povídání o geometrických plánech

Poslední aktualizace této stránky proběhla dne 8.9.2014
V přípodě potíží s těmito stránkami se prosím obraťte na nás emailem.