Vytyčování hranic pozemků

Kdy tuto službu budete potřebovat?

Když zdědíte anebo kupujete nemovitost, zajímá vás její rozloha a kde se ve skutečnosti nachází (tedy její přesné umístění v terénu). Často se stává, že oplocení objektu neodpovídá údajům v Katastru nemovitostí. Někdy je to zřejmé na první pohled do mapy, jindy je třeba konzultace s odborníkem. Stáva se také, že váš soused tvrdí, že jeho hranice má být posunuta směrem do vašeho pozemku (stěžuje si, že ten kousek za plotem je ještě jeho). V těchto případech je vhodné požádat odbornou firmu o tzv. Vytyčení hranice pozemku (popř. vlastnictví).

Kdy tuto službu nepotřebujete?

Jak postupovat?

V případě, že požádáte naši firmu o vytyčení, je třeba nejprve dohodnout rozsah práce. Často je jedna strana pozemku zřejmá (dům v řadové zástavbě) a tudíž ji není třeba vytyčovat. Není také nutno vytyčovat vzájemné hranice parcel jednoho vlastníka (např. hranici mezi vaším domem a vaší zahradou). Samozřejmě my provedeme vše, o co požádáte.

Jak to probíhá?

Vlastní průběh prací je prakticky stejný jako u geometrického plánu. Výsledkem však nejsou změněné hranice pozemků a změněné výměry nových částí, nýbrž úřední potvrzení (vytyčovací náčrt + protokol), že dotyčná hranice byla vytyčena a dotčení vlastníci seznámeni s jejím průběhem. Měření probíhá alespoň ve 2 etapách – poprvé zaměření skutečného stavu a podruhé vlastní vytyčení hranice, s kterým jsou obvykle okamžitě seznámeni všichni dotčení vlastníci. Nedostaví-li se, zašleme jim výzvu poštou nebo jiným způsobem a jsou s hranicí seznámeni dodatečně. Po předání výsledků zákazníkovi je už na něm, jakým způsobem si své hranice ochrání. V případě poškození či zničení (i úmyslného) hraničních znaků, není pro naši firmu problém tyto znaky obnovit, protože výsledky prací archivujeme.