Odkazy a další informace s tématikou katastru

Na Internetu dostupné informační služby poskytované ČÚZK

Následující text vznikl upravením článku ČÚZK - Co může nabídnout?, který byl přednesen na konferenci GIS ve státní správě v roce 2004. Text byl také následně autorem aktualizován o nové informace. Přestože se článek netýká přímo geodetické oblasti a tedy ani ne firmy GEODÉZIE LITOMĚŘICE, bylo by škoda, kdyby tento výborný článek měl upadnout v zapomnění a kdyby se veřejnost neseznámila s informačními možnostmi, které Český úřad zeměměřický a katastrální nabízí. Na své si přijde jak laická veřejnost, tak i lidé z oboru geodézie a katastru.

Článek se věnuje službám, které Český úřad zeměměřický a katastrální (zkráceně ČÚZK) nabízí odborným firmám i laické veřejnosti. Pozornost je soustředěna na on-line služby poskytování informací prostřednictvím celosvětové sítě Internet. Počet služeb se na začátku tohoto roku výrazně rozšířil. Nyní jich je pět: Nahlížení do databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů, Nahlížení do databáze České státní nivelační sítě, Evidence podkladů katastrálních map - aplikace Archiv-WEB, Nahlížení do katastru nemovitostí a Dálkový přístup ke katastru nemovitostí.
Článek stručně představí první tři služby a zaměří se především na poslední dvě služby zaměřené na poskytování informací z katastru nemovitostí. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o tutéž službu ve dvou provedeních, jsou obě služby koncipovány odlišně a liší se i ve způsobu využívání. Použití těchto služeb je ukázáno na konkrétních příkladech. V další části článku je srovnání obou služeb, ze kterého vyplývá, kdy je vhodné kterou službu použít.
Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se službami ČÚZK, které mu v jeho praxi či každodenním životě mohou pomoci. Článek se rozhodně nesnaží zavléci čtenáře do tajů zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Úvod

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním orgánem státní správy geodézie a kartografie a katastru nemovitostí České republiky. Jeho působnost vymezuje zákon č. 359/92 Sb.
ČÚZK se skládá z následujících samostatných částí.

  • Zeměměřický úřad - orgán státní správy zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze.
  • Zeměměřické a katastrální inspektoráty - územní orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.
  • Katastrální úřady a katastrální pracoviště - 14 úřadů v krajských městech a 111 pracovišť rozmístěných většinou v bývalých okresních městech ČR. Od 1.1.2004 se měnila organizační struktura ČÚZK a spolu s tím i označení jeho součástí. Pod nynějším termínem katastrální pracoviště se skrývá dřívější katastrální úřad. V článku nebudu rozlišovat mezi katastrálním úřadem a katastrálním pracovištěm, protože se domnívám, že laická veřejnost je stále zvyklá navštěvovat katastrální úřady a netuší, že jsou to vlastně katastrální pracoviště.
  • Výzkumný ústav geodetický a kartografický - provádí výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí

Pro mnohé lidi je ČÚZK symbolem pro katastr nemovitostí; systém správy a evidence nemovitostí jako jsou parcely, budovy, byty a nebytové prostory včetně evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem. Ano, udržování dat tohoto systému (označované jako vedení KN) patří k hlavní náplni činností katastrálních úřadů. Samozřejmě to však není jediná činnost celého rezortu. Pojďme se na celou věc podívat z opačné strany - z pohledu lidí a podnikatelských subjektů. A nezabývejme se nyní vztahem mezi lidmi a úřadem z pohledu zákona, ale postavme lidi do role zákazníka a úřad do role poskytovatele informací formou rozličných služeb. V následujícím přehledu se pokusme stručně charakterizovat nejzajímavější služby. Na tomto místě je vhodné podotknout, že nebudou zmíněny všechny služby, ale byly vybrány služby dostupné zákazníkovi nepřetržitě pomocí sítě Internet.

Přehled služeb

Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů (DATAZ)

http://dataz.cuzk.cz

Od ledna 2004 funguje služba umožňující nahlédnout do databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů z celého území ČR, které tvoří významnou součást Národní geoinformační infrastruktury. Databázi spravuje a aktualizuje Zeměměřický úřad.

Výběr bodů je možný přes lokalizační jednotky (číslo bodu a triangulační list, list základní mapy, katastrální území), okolí bodu zadaného souřadnicemi a vzdáleností. Bod lze také lokalizovat zobrazením výřezu rastrové mapy, na níž jsou body zvýrazněny zakroužkováním.

Z databáze lze získat seznamy bodů se souřadnicemi, pro jednotlivé body pak dále místopis se zákresem místa, nadmořskou výšku a podrobné informace o způsobu jeho stabilizace.

Obrázek 1: Lokalizace bodu číslo 27 na hoře Říp pomocí mapy.
Obrázek 2: Informace o bodu číslo 27.

Databáze České státní nivelační sítě (ČSNS)

http://nivelace.cuzk.cz

Stejnojmenná služba byla spuštěna, stejně jako služba předchozí, v lednu 2004. Jejím posláním je zpřístupnit na Internetu databázi ČSNS, kterou spravuje a průběžně aktualizuje Zeměměřický úřad. Databáze obsahuje body Základního výškového bodového pole (ZVBP) z území celé České republiky (základní nivelační body a body prvního až třetího řádu).

O bodu ČSNS lze zjistit jeho nivelační údaje - číselný identifikátor, nadmořskou výšku a kde se nachází včetně zjednodušeného náčrtu místopisu. Při vyhledávání konkrétního bodu je potřeba zadat buď katastrální území či mapový list, v němž se bod nachází, a následně již vybrat z nabízeného seznamu nebo zadat jeho souřadnice (za předpokladu, že je známe).

Obě výše zmíněné služby znamenají velký přínos pro geodetickou praxi, ovšem běžný občan toto v praktickém životě příliš nevyužije.

Obrázek 3: Ukázka záznamu vedeného o nivelačním bodě.

Evidence podkladů katastrálních map - aplikace Archiv-WEB

http://katastralnimapy.cuzk.cz

Aplikace ArchivWeb eviduje informace o dostupných podkladech katastrálních map, tedy jaký druh katastrální mapy je v dané lokalitě k dispozici. Lze skrze ní také zjistit stádium digitalizace mapových podkladů, ale třeba také určitá metada o vektorových mapách ZABEGED.

V přehledném grafickém okně na webové stránce zobrazuje mapu České republiky s hranicemi krajů a okresů. V rámci jednotlivých okresů jsou vyznačeny údaje o digitalizaci jednotlivých katastrálních území a klad mapových listů.

Obrázek 4: Barevné vyplnění informací značí typ katastrální mapy.

Hlavní důraz prezentace je tedy kladen na grafické zobrazení hledaných informací přímo v mapě. Lze je však obdržet i formou textového výpisu. A jákéže informace lze dohledat?

  1. Dle zadaného názvu či čísla lze vyhledat katastrální území, obec či mapový list..
  2. Lze zjistit, které mapové listy leží v zadaném území a lze si i nechat vygenerovat klad mapových listů. Zároveň lze tímto zjistit, jaké mapové soubory jsou k dispozici pro určitou zájmovou oblast.
  3. Dle zadaných kritérií lze přehledně zobrazit zmiňovaný stupeň digitalizace map. Zdali v daném území platí katastrální mapa digitální (DKM), digitalizovaná (KMD) či stále grafická mapa. Dle kladu listů lze také sledovat měřítko dostupných katastrálních map (1:1000 až 1:2880).
Obrázek 5: Klady několika mapových systémů v okrese Litoměřice.

Aplikace není určena pro laiky a její přínos ocení především zákazníci odebírající od ČÚZK grafická data.

Nahlížení do KN

http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Tato bezplatná služba umožňuje získávat omezené informace z KN formou jednoduchých přehledů na WWW stránce. Omezenými informacemi v tomto případě rozumíme některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel a budov a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním úřadě pro účely zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem v České republice nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Podívejme se nejprve na informace o budovách a parcelách. U parcel a budov se zobrazuje jméno a příjmení vlastníka, jeho adresa a v případě více vlastníků i jejich vlastnický podíl. Informace o vlastnictví je doplněna i o číselný identifikátor listu vlastnictví. A pokud je nemovitost dotčena změnou právního vztahu v důsledku probíhajícího řízení typu vklad či záznam (viz dále v textu) a nemovitost tím získala takzvaný příznak zaplombováno, zobrazí se v přehledu i čísla jednotlivých řízení. U budov je dále zmíněn její typ (budova s číslem popisným nebo evidenčním), využití (např. objekt k bydlení), ochrana (např. kulturní památka) a na jaké parcele se budova nachází. U parcel se zobrazuje rovněž typ a ochrana (chráněné území), dále výměra ve čtverečních metrech, druh pozemku (louka, zastavěná plocha, ...) a informace o případných budovách nacházejících se na pozemku.

Obrázek 6: Ukázka přehledu s informacemi o budově.

Požadovaný přehled informací o nemovitosti se vyhledá a zobrazí po zadání katastrálního území a číselného identifikátoru parcely nebo v případě budovy zadáním obce a čísla popisného či evidenčního. V nedádvné době přibyla i možnost zobrazit si katastrální mapu a zadat parcelu či budovu výběrem z mapy (nalezne se pomocích jejích definičních bodů).

Obrázek 7: Zobrazení katastrální mapy na podkladu leteckého zobrazení. Obrázek 8: Ukázka zadávání Captcha kódu - nutnost pro nepřihlášené uživatele.

Zadávání vyhledávacích parametrů bylo v minulosti úmyslně omezeno na striktní zadání výše napsaných identifikačních údajů. Možnosti aplikace se postupně rozšiřují dle vývoje trhu a v souladu se zájmy ČÚZK, ale stále například neumožňuje vyhledávání podle jména vlastníka. Služba nemá sloužit pro zjišťování majetku druhých neznámých osob ani pro nějaké hromadné výstupy, nýbrž především pro kontrolu informací týkajících se mého majetku nebo týkajících se nemovitostí nabízených na realitním trhu k prodeji. Předpokládá se, že každý vlastník zná identifikátory parcel a budov, které osobně vlastní. Dodejme, že tato informace se vyskytuje na geometrických plánech nebo kupních smlouvách.

I přesto se čas od času objevují pokusy o tzv.vytěžování dat, tedy získávání hromadných dat pomocí programů-robotů, které je v rozporu s podmínkami užívání aplikace. Proto ČÚZK byl donucen zavést další ochranné prostředky (např. takzvaný Captcha kód snažící se odlišit skutečného člověka od počítačové inteligence), které mohou někteří uživatelé považovat za nepříjemnost při užívání aplikace. Bohužel se setkáme na některých webových fórech i s mnohem ostřější kritikou, která ovšem pramení z typicky české neznalosti souvislostí. Je vhodné si uvědomit, že Katastr nemovitostí je ze zákona jediný veřejný registr s volným přístupem, který zároveň obsahuje citlivé osobní údaje. Naštěstí je řešení snadné - pokud si zřídíte bezplatně účet k další službě nazvané Dálkový přístup ke KN (viz dále), umožní vám tyto přihlašovací údaje se přihlásit i do aplikace Nahlížení do KN a následně nebudete obtěžováni ochranými prvky při používání aplikace. Hezky je situace shrnuta v nápovědě aplikace Nahlížení do KN.

Mimo informací o vlastních nemovitostech umožňuje služba zjistit stav a přidružené informace o řízeních vedených na jednotlivých katastrálních úřadech. Nejsou zde dostupná všechna řízení, ale jejich nejběžnější zástupci - řízení typu vklad, záznam a potvrzení geometrického plánu. Vezmeme-li to odzadu, pak poslední řízení bude zajímat vyhotovitele geometrických plánů (geodetický inženýr) a jejich zákazníky, kteří potřebují geometrický plán. Řízeními typu záznam lze jednoduše označit zpracování změn a jejich zaznamenání do dat KN, k jejichž podnětu dal příkaz soud či správní orgán. Řízení typu vklad jsou obvykle založena na podnět zákazníka, který předkládá katastrálnímu úřadu takzvaný Návrh na vklad v důsledku změny vlastnictví nemovitosti (např. kupní smlouvou) nebo jiných atributů nemovitosti.

Výše tři zmíněná řízení lze zobrazit ve třech následujících přehledech, které se nám nabídnout po výběru nabídky Řízení v nabídce.

  • Volba Informace o řízení zobrazuje přehled obsahující informace o účastnících zadaného řízení, typu předmětu řízení a posloupnost činností (operací), které byly na příslušném katastrálním pracovišti v rámci řízení uskutečněny, včetně časových údajů jejich provedení.
  • Volba Seznam podle čísla řízení poskytuje seznam řízení, která byla na zadaném pracovišti zahájena před a po založení zadaného řízení. U každého řízení je uveden datum založení, stav řízení a datum provedení poslední operace. Čísla řízení je možno použít jako odkazy spouštějící výstup Informace o řízení.
  • Volba Seznam podle data přijetí vede k vytvoření seznamu řízení založených v zadaném dni. Seznam a možnosti odkazů jsou obdobné jako u Přehledu řízení.

Číslo řízení Vám na požádaní sdělí příslušný katastrální úřad, u něhož jste požádali o zapsání změn do KN.

Jednou z posledních novinek je možnost zakoupit si oficiální výstup z Katastru nemovitostí - listinu Výpis z KN nebo kopii katastrální mapy. Jedná se o totožné výstupy, které jsou k dispozici v aplikaci Dálkový přístup, o které bude řeč níže. Platba za výstupy proběhne pomocí platební brány a budete k tomu potřebovat svoji platební kartu s povolenou možností nákupů přes Internet. V aplikaci hledejte symbol nákupního košíku.

Zobrazovaná data jsou provázána na sebe pomocí na stránce zobrazených hypertextových odkazů. Ze zobrazeného přehledu s informacemi o budově se přes uvedený identifikátor parcely lze dostat na stránku s přehledem o parcele a naopak ze stránky o parcele přejít na stránku o budově. Je-li navíc dostupná informace o probíhajícím řízení, lze se přes hypertextový odkaz dostat na stránku s informace o řízení. To je bez pochyby chvályhodná funkčnost.

Data jsou obnovována jednou za den, respektive jejich obnova probíhá každou noc. Interval obnovy vzhledem k účelu plně dostačuje. Předpokládá se, že časem bude technologie obnovy dat upravena tak, aby bylo možné aktualizovat několikrát denně a data se svou aktuálností přiblíží k datům poskytovaných v rámci služby Dálkový přístup ke KN.